संध्याकाळचे पॅकेज

कमीत कमी 2५ लोकांसाठी

संध्याकाळी ४:०० ते रात्री ९:००

संध्याकाळी चहा, नाश्ता
रात्री जेवण,आइसक्रीम व पान

व्हेज ६५० रु./-
६ वर्षापर्यंत मुलांना ३०० रु./-

नॉनव्हेज ७५० रु./-
६ वर्षापर्यंत मुलांना ३५० रु./-