वन-डे पॅकेज

कमीत कमी १० लोकांसाठी

सकाळी ९:३० ते संध्याकाळी ४:००

सकाळ चहा, नाश्ता
दुपार जेवण
संध्याकाळ आइसक्रीम,चहा

व्हेज ५५० रु./-
६ वर्षापर्यंत मुलांना २५० रु./-

नॉनव्हेज ६५० रु./-
६ वर्षापर्यंत मुलांना ३०० रु./-